Design a site like this with WordPress.com
Get started

Workshop Uppsala 10-11 nov. 2022

Politiska periodiseringar: brott och kontinuitet i svensk politisk historia från Gustav Vasa till rösträttens införande

Workshop Uppsala 10-11 nov. 2022


Call for papers

Forskningen om svensk politisk historia under perioden 1500–1920 präglas av en uppdelning mellan en tidigmodern del, som brukar sträcka sig från Gustav Vasas makttillträde till inför­andet av 1809 års regeringsform, och en modern del som framförallt fokuserar på fram­växten av olika typer av politiska rörelser, ideologier och införandet av allmän rösträtt och parla­mentarism. Uppdelningen mellan dessa två delar har gjort att forskare som sysslar med de olika epokerna sällan interagerar. Därmed förs det få diskussioner över dessa epokgränser om olika teoretiska perspektiv och om olika förklaringar till politisk förändring och kontinuitet. Diskussionen försvåras också av en disciplinuppdelning mellan historia och statsvetenskap där det finns få gemensamma fora för att diskutera den svenska politiska utvecklingen i ett långt tidsperspektiv. Trots att Sveriges politiska historia i början av 1900-talet ofta diskuterades över disciplingränserna sker diskussionen nu oftare inom de olika ämnesgränserna.

Målet med denna workshop är att arrangera ett transdisciplinärt möte mellan historiker av olika slag och statsvetare för att diskutera hur man bör, eller inte bör förstå Sveriges politiska historia från 1500 till 1920. Vi vill således föra samman forskare från olika discipliner, och som är specialiserade på olika epoker och frågor, för att diskutera periodiseringar och begrepp som ”politiskt deltagande”, ”politiska konflikter”, ”radikalism”, ”modernisering”, ”demo­krati­sering” och ”statsformering”. Vad kan vi lära oss av varandra och hur kan vi utveckla vår för­ståelse av den långsiktiga politiska utvecklingen i Sverige?

Praktisk information

Workshopen kommer äga rum 10 och 11 november 2022 i Uppsala i universitets lokaler. Vi siktar på en blandad grupp av deltagare, sett till disciplin, specialisering och erfarenhet. Med andra ord 20–30 deltagare och cirka 15 presentationer. Vi vill särskilt uppmuntra doktorander att delta och presentera sina idéer. Till doktorander och forskare utan expensmedel har arrangör­erna möjlighet att stå för resor och boende.

Anmäl ditt intresse av att vara med och presentera senast 28 februari 2022 genom att skicka en e-post till en av arrangörerna med förslag på titel och en kort abstract (ca 200 ord).

Workshopen genomförs med generöst bidrag av Åke Wibergs och Magnus Bergvalls stiftelser.

Kontakt

Martin Almbjär

Forskare vid Historiska institutionen Uppsala universitet

martin.almbjar@hist.uu.se

Christopher Pihl

Forskare vid Historiska institutionen Uppsala universitet

christopher.pihl@hist.uu.se

Patrik Winton

Universitetslektor i historia vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

patrik.winton@oru.se